Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
Korzystanie z bloga i strony internetowej www.beamodel.pl oznacza akceptację poniższych
warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się na stronie internetowej www.beamodel.pl . Zawiera również politykę i zasady
korzystania z usługi Newsletter.
Administratorem strony i danych osobowych jest Agencja Modelek HOOK Sp. z o.o., NIP: 521-369-28-
75, zwana dalej Administratorem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki
Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: beamodel@beamodel.pl
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.beamodel.pl nie
będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce
cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym
prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki
prywatności.

§2
DEFINICJE
Administrator” – Agencja Modelek HOOK Sp. z o.o., NIP: 521-369-28-75.
Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.beamodel.pl.
Pomysłodawczynią oraz autorką Strony jest Agnieszka Pilarczyk.
Fanpage” lub “Grupa na Facebooku” – strona BE A MODEL – Kulisy pracy modelek, której
administratorem na platformie Facebook jest Agnieszka Pilarczyk i/lub osoby przez nią mianowane
(upoważnione) do tej funkcji, oraz grupa “SUPER GRUPA MODEL’S LIFE”, których administratorem na
platformie Facebook jest Agencja Modelek HOOK Sp. z o.o. i/lub osoby przez nią mianowane
(upoważnione) do tej funkcji.
Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną
przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za
pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych
elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych
przez Administratora.
Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem
a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej
zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis
w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na
Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych
sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o
czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej
wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
(dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników
na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji
zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach
administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi
poszczególnych Użytkowników.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie
informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania
newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o
wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tych celach
odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.

5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej i
bloga https://beamodel.pl/, fanpage’a BE A MODEL – Kulisy pracy modelek, oraz grup : “SUPER
GRUPA MODEL’S LIFE” mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
· dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
· wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
· udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
· rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do
zawarcia i/lub wykonania umowy);
· ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
· kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (zgoda);
· przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
· tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
· archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);
· analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy
korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka—
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
· wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(zgoda);
· zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach— na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
· zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(zgoda);
· zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
· badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady
zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości
wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.

7. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których
Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i
wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimiowanie danych,
których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je
Administratorowi;

8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego
danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: beamodel@beamodel.pl.
Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem
adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a
jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do
porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane
Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich
przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w
ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy
prawa Unii Europejskiej.

10. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych usług/celów oraz:
· przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
· przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych
osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
· do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów
marketingowych;
· do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
· do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i
administrowania Stronami Administratora.

11. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł
skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy
znajdujących się na Stronie.

12. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one
otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za
treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką
prywatności lub regulaminem tych stron.

13. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub
podjęcia działań związanych z ich podaniem.

14. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z
wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o
Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających
wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim
zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W
szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które
są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

15. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych m.in. następującym podmiotom:
– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z
systemu mailingowego MailerLite
– Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze.
– Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu
wystawienia dokumentów księgowych
– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej,
lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.

16. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują
wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i
bezpieczeństwa danych osobowych.

17. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych
osobowych.

18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich
żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

19. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

§4
FORMULARZE
Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego
imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu
e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są
dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz
się z Polityką prywatności.

2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Ilony Przetacznik. Dane
przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z
Użytkownikiem.

3. Formularz systemu Disquis umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz
dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu
lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez
odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom
trzecim.

5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien
zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

§5
USŁUGA NEWSLETTER
1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane
(imię, adres e-mail).

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do
korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie
istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail
oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis,
odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym,
potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail
– link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)
6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki
Newslettera
6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – jeśli
dotyczy,
6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych
zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – jeśli
dotyczy.

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi
Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na
świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku
aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez
wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości email otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może też
zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w
terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez
Użytkownika adres e-mail.

§6
KOMENTARZE
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników
Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage).
Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu,
obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub
zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
2. Administrator korzysta z systemu Disqus w celu obsługi komentarzy. Korzystasz z tego systemu w
ramach umowy zawartej z Disqus poprzez akceptację regulaminu Disqus i rejestrację konta
użytkownika w ramach tego systemu. W ten sposób Użytkownik godzi się na informację zawarte w
polityce prywatności firmy Disqus znajdującej się pod tym linkiem: https://help.disqus.com/termsand-policies/disqus-privacy-policy.

§7
TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach Strony:
1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych,
1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z
własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
Pomagają udoskonalić Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.beamodel.pl niezbędne jest posiadanie:
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet.
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Agnieszka Pilarczyk nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie
lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.
2. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano
inaczej.
3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Agnieszki
Pilarczyk. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub
części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do
korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
9. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google
Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak
np. Facebook, LinkedIN, You Tube, Instagram
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i
zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Data publikacji Polityki Prywatności: 19.04.2019 r.